ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਅਟੁੱਟ’ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ’ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਡਿੱਕੇ […]